Корица - Аспекти на тероията на организациите

Аспекти на Теорията на организациите

С прости думи за сложността на системите Проф. Калин Калинов, автор Даниела Василева, редактор „ЕТИКЕТ ПРИНТ“, предпечат и печат „ДАНГРАФИК“, издател email: [email protected] ISBN 978-954-9418-95-8           Съдържание

Снимка; Калин Калинов

Добре дошли в личния ми сайт!

Добре дошли в личния ми сайт! Нека се представя! Аз съм Калин Калинов. Притежавам образователна и научна степен „доктор“ по специалността „Организация и управление на Въоръжените сили“ от професионално направление „Военно дело“ в научна област „Сигурност и отбрана“. Първата ми хабилитация като доцент е в същото професионално направление. Втората ми Прочетете повече…