Съдържание

 1. Алесинская, T. Основы логистики. Общие вопросы логистического управления. Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.
 2. Анфилатов, В., С. Емельянов и А. Кукушкин. Системный анализ в управлении. – Москва: Финансы и статистика, 2003.
 3. Величков, В. Целева устойчивост на военните системи. (Учебно пособие) – София: В. А. „Г.С. Раковски”, 2003.
 4. Гаррет, Р. и Дж. Лондон. Основы анализа операций на море. (Превод от английски на руски език със съкращения) - Москва: Воениздат, 1974.
 5. Димов, Г. и колектив. Оперативно изкуство в съвременни условия – част 1. София, Военна академия „Г. С. Раковски“, 2013.
 6. Евангелие от Матей. Така, както е публикувано в сайта Pravoslavieto.com. Достъпен на адрес: http://www.pravoslavieto.com/bible/nz/mat.htm, последно посетен на 22.04.2017 г.
 7. Закон за управление при кризи. Обн. ДВ. бр.19 от 1 Март 2005г., изм. ДВ. бр.17 от 24 Февруари 2006г., изм. ДВ. бр.30 от 11 Април 2006г., изм. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г., изм. ДВ. бр.11 от 2 Февруари 2007г., изм. ДВ. бр.41 от 22 Май 2007г., изм. ДВ. бр.78 от 28 Септември 2007г.
 8. Калинов, К., Д. Канев и Б. Медникаров. Организационно поведение в корабоплаването. Варна, Е-литера Софт, 2014.
 9. Касти, Дж. Большие системы. Связность, сложность и катастрофы. (Превод от английски на руски език) - Москва: МИР, 1982.
 10. Кембъл, Дж. Маските на бога. Западна митология. София. Рива.2005.
 11. Кожухаров, А. Съвременните въоръжени конфликти в историята на военноморското изкуство. Варна, Стено, 2004.
 12. Константинов, М. и П. Петков. Робастни системи за управление. Анализ и синтез с MATLAB. (Първо издание) - София: АБС Техника, 2002.
 13. Мильнер, Б. Теория организации. Електронна библиотека Достъпен на адрес: http://www.safety.spbstu.ru/el-book/, последно посетен на 12.01.2014.
 14. Миротин, Л. и Ы.Ташбаев. Системный анализ в логистике. - Москва: Экзамен, 2002.
 15. Михайлов, О. „Суворов“. Отечествен фронт. София 1979г.
 16. Мичев С. и колектив. Оперативно изкуство. С. ДВИ. 1975 г.
 17. Николов Н. Стратегическо планиране и трансформация на въоръжените сили. Дисертация за получаване на образователна и научна степен „доктор“ по научна специалност „Организация и управление на въоръжените сили“. ВВМУ „Н. Й. Вапцаров“. Варна 2011.
 18. Новиков, Д. Сетевые структуры и организационные системы. Москва: ИПУ РАН, 2003
 19. Оперативное искусство военно морского флота. Воениздат. Москва 1972.
 20. Радвик, Б. Военное планирование и анализ систем. Воениздат. Москва. 1972.
 21. Русо, Ж. Обществения договор, или принципи на политическото право, 1762. Достъпна на адрес: https://e-edu.nbu.bg/pluginfile.php/284549/mod_resource/content/0/Rouseau-doogovor.pdf, последно посетен на 01.03.2017 г.
 22. Семерджиев, Ц. Инструменти за стратегическо ръководство "С4I". София. Софтрейд. 2001.
 23. Сун Дзъ. „Изкуството на войната“. Достъпна на сайта на електронната библиотека „Моята библиотека“: https://chitanka.info/text/3433-izkustvoto-na-vojnata, последно посетен на 16.10.2016г.
 24. Тукидид. История на Пелопонеската война. Наука и изкуство. София. 1979.
 25. Управление силами флота. Воениздат. Москва 1972.
 26. Abels, R. Armies, war, and society in the west, ca.300-ca.600:Late roman and barbarian military organizations And the ‘fall of the roman empire. Достъпна на адрес https://www.usna.edu/Users/history/abels/hh381/late_roman_barbarian_militaries.htm , последно посетен на 16.09.2016 г.
 27. Ackof R. Strategy. Systems Practice, Vol. 3, No. 6, 1990. pp 521-524. Достъпна на адрес: http://www.serresbiz.com/busedu/en/strategy-en/literature/1990_strategy.pdf, последно посетен на 08.02.2017 г.
 28. Anderson, P. Theory and Organization Science. Organization Science. Vol. 10 No3 Special issue: Application of complexity theory to organization science. (May – June 1999), pp. 216-232. Достъпна на адрес: https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/anderson_1999_complexity_theory_in_organizational_science_0.pdf, последно посетен на 13.10.2016 г.
 29. Arens, N.C. and West, I.D. (2006). Press/Pulse: A General Theory of Mass Extinction?. Paleobiology, 34(4), 2008. Достъпна на адрес: https://www.researchgate.net/profile/Nan_Arens/publication/234480494_PressPulse_Explaining_selective_terrestrial_extinctions_at_the_CretaceousPalaeogene_boundary/links/00b7d52d81c64506a9000000.pdf, последно посетен на 17.03.2017 г.
 30. Ashby, W.R. 1956, An Introduction to Cybernetics, Chapman & Hall, 1956. Достъпна на адрес: http://pespmc1.vub.ac.be/ASHBBOOK.html, последно посетен на 15.10.2016 г.
 31. Ashby, W. R. (1962). “Principles of the self-organizing system,” in Principles of Self-Organization: Transactions of the University of Illinois Symposium, H. Von Foerster and G. W. Zopf, Jr. (eds.), Pergamon Press: London, UK, pp. 255-278. Достъпна на адрес: http://csis.pace.edu/~marchese/CS396x/Computing/Ashby.pdf, последно посетен на 13.10.2016 г.
 32. Bacon, F. Essays, Civil and Moral. The Harvard Classics. 1909–14. Достъпна на адрес: http://www.bartleby.com/3/1/20.html, последно посетен на 21.02.2017 г.
 33. Bak, P., C. Tang, and K. Wiesenfeld, (1987). Self-organized criticality: an explanation of 1 / f noise. Physical Review Letters 59:pp. 381–384.
 34. Baldwina, W., B. Sauserb, J. Boardmanb, and L. Johnc. A typology of systems paradoxes Information Knowledge Systems Management 9 (2010) 1–15 1. DOI 10.3233/IKS-2010-0130.IOS Press Достъпна на адрес: https://www.homeworkmarket.com/sites/default/files/anderson_1999_complexity_theory_in_organizational_science_0.pdf , последно посетен на 13.10.2016 г.
 35. Bankes, S., S. Popper and R. Lempert. Shaping the Next One Hundred Years. New Metods for Quantitative Long – Term Policy Analisis. Достъпна на адрес: (http://www.rand.org/pubs/monograph_reports/MR1626/index.html), последно посетен на 01.04.2006 г.
 36. Beebe-Center, J., M. Rogers, and D. O'Connell. Transmission of information about sucrose and saline solutions through the sense of taste. J. Psychol., 1955, 39, 157-160
 37. Bennett, S., M. Eldridge, C. Puente, R. Riedi, T. Nelson, B. Goetzman, J. Milstein, S. Singhal, К. Horsfield, and M. Woldenberg. Origin of Fractal Branching Complexity in the Lung. Достъпна на адрес: http://www.stat.rice.edu/~riedi/UCDavisHemoglobin/fractal3.pdf, последно посетен на 18.10.2010.
 38. Bertalanffy, L. General System Theory. Foundations, Development, Applications. George Braziller, New York, 1969.
 39. Bogart, D., and D. Lundgren, (1974). Group size, member dissatisfaction, and group radicalism. Human Relations, 27, 339-355. Така, както е цитиран от Wheelan S. Group Size, Group Development, and Group Productivity.
 40. Boulding K. General System Theory – the Skeleton of Science. Management Science. Volume 2, Number 3. April 1956. Pp. 197-208. Достъпна на адрес: http://www.communicationcache.com/uploads/1/0/8/8/10887248/general_systems_theory_-_the_skeleton_of_science.pdf, последно посетен на 09.10.2016 г.
 41. Bowman, Garnsey, Rathbone (eds) The Cambridge Ancient History, Volume 11 pg. 326-327. Така, както е цитиран от образователния сайт Wikipedia.
 42. Cebrowski, A., and J. Garstka Network-Centric Warfare: Its Origin and Future, Proceedings, January 1998
 43. Christakis, N., and J. Fowler. Connected. The Surprising Power of Our Social Networks and How They Shape Our Lives. L ittle, Brown and Company. New York. 2009.
 44. Cordon, C. System Theories: An Overview of Various System Theories and Its Application in Healthcare. American Journal of Systems Science 2013, 2(1): 13-22 DOI: 10.5923/j.ajss.20130201.03. pp. 13-22
 45. Crumley, Carole L. (January 1995). Heterarchy and the Analysis of Complex Societies (PDF). Archeological Papers of the American Anthropological Association. 6 (1): 1–5. doi:10.1525/ap3a.1995.6.1.1. Retrieved 26 February 2014. Достъпна на адрес: http://www.sonoma.edu/users/p/purser/Anth590/crumley%20heterarchy.pdf, последно посетен на 14.03.2017 г.
 46. Davis P. Effects-Based Operation: A Grand Challenge for the Analytical Community. RAND. Santa Monica 2001. Достъпен на адрес: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/monograph_reports/2006/MR1477.pdf, последно посетен на 16.09.2016 г.
 47. Davis, P. Military Transformation? Which Transformation, and What Lies ahead?. RAND Corporation. Достъпна на адрес: http://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/reprints/2010/RAND_RP1413.pdf, последно посетен на 16.10.2016 г.
 48. Dickel, R., E. Hassanzadeh, J. Henderson, A. Honoré, L. El-Katiri, S. Pirani, H. Rogers, J. Stern and K. Yafimava. Reducing European Dependence on Russian Gas: distinguishing natural gas security from geopolitics. Oxford Institute for Energy Studies. 2014. Достъпна на адрес: https://www.oxfordenergy.org/wpcms/wp-content/uploads/2014/10/NG-92.pdf, последно посетен на 19.11.2016 г.
 49. Dunbar, R. Grooming, Gossip, and the Evolution of Language. Harvard University Press. Cambridge. Massachusetts. 1996. Частично достъпна на адрес: https://books.google.bg/books?id=nN5DFNT-6ToC&pg=PA77&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false, последно посетен на 30.04.2017 г. Стр. 55-79.
 50. Dunbar, R. Neocortex size as a constraint on group size in primates. Journal of Human Evolution (1992), vol. 20, pp. 469-493. Достъпна на адрес: http://www.uvm.edu/pdodds/files/papers/others/1995/dunbar1995a.pdf, последно посетен на 30.04.2017 г.
 51. Dunbar, R. The Social Brain Hypothesis. Evolutionary Anthropology (1998), vol. 20, pp. 178-190. Достъпна на адрес: http://kreativproces.dk/http:/kreativproces.dk/wp-content/uploads/2010/08/Dunbars-tal-og-reseach.pdf, последно посетен на 30.04.2017 г.
 52. Eriksen, C., and H. Hake. Absolute judgments as a function of the stimulus range and the number of stimulus and response categories. J. Exp. Psychol., 1955, 49, 323-332.
 53. Eriksen, C. Multidimensional stimulus differences and accuracy of discrimination. USAF, WADC Tech. Rep., 1954, No. 54-165.
 54. Fisher, P. (1953). An analysis of the primary group. Sociometry, 16, 272-276. Така, както е цитиран от Wheelan S. Group Size, Group Development, and Group Productivity.
 55. Forsyth, D. Group Dynamics (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. 2014. Частично достъпна на адрес: http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=bookshelf, последно посетен на 06.02.2017 г.
 56. Friel, B. 2001. Drop in projected retirements puts Bush management cuts at risk. GovExec.com. http://www.govexec.com/dailyfed/0501/052201b1.htm. Така, както е цитиран от: Kalisch B., Begeny S. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior.
 57. Garner, W. An informational analysis of absolute judgments of loudness. J. Exp. Psychol., 1953, 46, 373-380
 58. Gibb, J. (1951). The effect of group size and of threat reduction upon creativity in a problem solving situation. American Psychologist, 6, 324. Така, както е цитиран от Susan A. Wheelan. Group Size, Group Development, and Group Productivity.
 59. Gros, D. and F. Mustilli. The Economic Impact of Sanctions against Russia: Much ado about very little. Centre for European Policy Studies - CEPS. October 2015. Достъпна на адрес: https://www.ceps.eu/system/files/DGandFM_RussianSanctions.pdf, последно посетен на 19.11.2016 г
 60. Gulick, L. (1936). Notes on the Theory of Organization. L. Gulick & L. Urwick (Eds.), Papers on the Science of Administration (pp. 3–35). New York: Institute of Public Administration.
 61. Hackman, J. R. The design of work teams. Handbook of organizational behavior. 1987. Pp. 315-342. Достъпна на адрес: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ifi/INF5181/h14/artikler-teamarbeid/hackman-(1987).design-of-work-teamspdf.pdf, последно посетен на 29.04.2017 г.
 62. Havlin, S., V. Buldyrev, А. Goldberger, R. Mantegna, S. Ossadnik, C. Peng, M. Simons, and H. Stanley. Fractals in Biology and Medicine. Chaos. Solitons & Fractals Vol. 6, 1995, Elsevier Science Ltd, pp. 171-201.
 63. Hill Ch., Jones, G. Strategic Management. Houghton Mifflin Company: New York, 2008.
 64. Julianne, D., C. Andrew, S. Sadedin, and Wentian Li. Rapid self-organized criticality: Fractal evolution in extreme environments. Physical Review E 70, 036118 (2004). Достъпна на адрес http://www.nslij-genetics.org/wli/pub/pre04.pdf, последно посетен на 18.10.2010.
 65. Kalisch, B., and S. Begeny. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior. Достъпна на адрес: http://www.oeinstitute.org/articles/improving-patient-care.html, последно посетен на 06.02.2017 г.
 66. Lacy, R. Loss of genetic diversity of managed Populations: Interacting effects of drift, mutation, immigration, selection and population subdivision. Conservation biology. Vol. 1. No 2. 1987. Достъпна на адрес: http://www.vortex10.org/Lacy/Reprints/Loss%20of%20Genetic%20Diversity.pdf, последно посетен на 16.10.2016.
 67. Laegaard, J. Organizational Theory. 1st 2006. Достъпна на адрес: http://bookboon.com/en/organizational-theory-ebook, последно посетен на 01.05.2016.
 68. Lewin, K., and D. Cartwright (Ed.) (1951). Field theory in social science. New York: Harper. Така, както е цитиран от Donelson R. Forsyth. Group Dynamics (6th ed.). Belmont, CA: Wadsworth Cengage Learning. 2014. Частично достъпна на адрес: http://scholarship.richmond.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1004&context=bookshelf, последно посетен на 06.02.2017 г.
 69. Mandelbrot, B. The Fractal Geometry of Nature. W.H. Freeman and Company, New York, 1982, pp.4-5.
 70. Marwick, P. LLP (1998), Performance Audit of Perce County, Washington. Volume II. Technical Appendix. http://64.233.161.104/search?..., Така, както е цитиран от: Kalisch B., Begeny S. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior.
 71. Miller, G. The Magical Number Seven, Plus or Minus Two: Some Limits on Our Capacity for Processing Information. оригинално публикувана в The Psychological Review (1956), vol. 63, pp. 81-97. Достъпна на адрес: http://psychclassics.yorku.ca/Miller/, последно посетен на 09.05.2017 г.
 72. Moteff J., Critical Infrastructures: Background, Policy, and Implementation, Updated February 17, 2005, Report for US Congress, http://www.fas.org/sgp/crs/homesec/RL32531.pdf, 18.05.2007.
 73. Murray, Gell-Mann. The quark and the jaguar: adventures in the simple and the complex. W. H. Freeman & Co. New York, NY, USA ©1995.
 74. Murray, Gell-Mann. Complex Adaptive Systems. Santa Fe Institute, 1660 Old Pecos Trail, Suite A, Santa Fe, NM 87501 and Los Alamos. National Laboratory, Los Alamos, NM 87545. Достъпна на адрес: http://authors.library.caltech.edu/60491/1/MGM%20113.pdf, последно посетен на 24.03.2017 г.
 75. Nelson, S. (2005). VP & Chief Operating Officer of Professional Communications, Private research and counsel, January 2005. Така, както е цитиран от: Kalisch B., Begeny S. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior.
 76. Pollack, I. The assimilation of sequentially encoded information. Amer. J. Psychol., 1953, 66, 421-435.
 77. Pollack, I. The information of elementary auditory displays. J. Acoust. Soc. Amer., 1952, 24, 745-749.
 78. Pryor, M. and S. Taneja. Henri Fayol, practitioner and theoretician – revered and reviled. Journal of Management History, Vol. 16 No. 4, 2010, pp. 489-503. Emerald Group Publishing Limited
 79. Ringelmann, M. (1913) "Recherches sur les moteurs animés: Travail de l'homme" [Research on animate sources of power: The work of man], Annales de l'Institut National Agronomique, 2nd series, vol. 12, pages 1-40. Достъпна на френски на адрес: http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k54409695.image.f14.langEN, така, както е цитирана в информационния сайт „wikipedia“. Достъпен на адрес: https://bg.wikipedia.org/wiki/, последно посетен на 06.02.2016 г.
 80. Roth, J. The Size and Organization of the Roman Imperial Legion. Historia: Zeitschrift für Alte Geschichte, Vol. 43, No. 3 (3rd Qtr., 1994), pp. 346-362. Така, както е цитиран от образователният сайт About.com, достъпен на адрес http://ancienthistory.about.com/, последно посетен на 16.09.2016 г.
 81. Salthe, S. Summary of the Principles of Hierarchy Theory. Достъпна на адрес: http://www.nbi.dk/~natphil/salthe/Summary_of_the_Principles_o.pdf, последно посетен на 18.01.2017 г.
 82. Scarre, C. The Wars with Carthage. The Penguin Historical Atlas of Ancient Rome (London: Penguin Books, 1995), 24–25.
 83. Schein, E. Organizational Culture and Leadership, 3rd Ed., Jossey-Bass.
 84. Schmidt G., Wilbert W. Strategic, Tactical and Operational Decisions in Multi-national Logistics Networks: A Review and Discussion of Modeling Issues. Accepted for publication on September 8, 1999 by the International Journal of Production Research. Достъпна на адрес: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.25.4951&rep=rep1&type=pdf, последно посетен на 08.02.2017 г.
 85. Schwaninger, M. A Theory for Optimal Organization. Достъпна на адрес: https://www.researchgate.net/publication/251974377_A_Theory_for_Optimal_Organization, последно посетен на 30.04.2017 г.
 86. Seashore, S. (1954). Group cohesiveness in the industrial work group.Ann Arbor: Institute for Social Research, University of Michigan. Така, както е цитиран от Wheelan S. Group Size, Group Development, and Group Productivity.
 87. Sernetz, M. (2000). Die fraktale Geometrie des Lebendigen, in: Spektrum der Wissenschaft, July 2000, pp. 72-79, така, както е цитиран от Prof. Dr. Markus Schwaninger. A Theory for Optimal Organization No 38 – November 2000.
 88. Simon, H. (1962). The Architecture of Complexity, in: Proceedings of the American Philosophical Society, Vol. 106 (December 1962; reprinted in: Simon, H.A.: The Sciences of the Artificial, second edition, Cambridge, Mass./London: MIT Press, 1981, pp. 192-229. Така, както е цитиран от: Markus Schwaninger. A Theory for Optimal Organization.
 89. Skyttner, L. General System Theory. Problems, Perspective, Practice. (2nd edition) World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd. London 2005. Достъпна на адрес: https://www.scribd.com/doc/114300572/General-Systems-Theory-Lars-Skyttner , последно посетен на 09.10.2016 г.
 90. Smetyukh, S., and A. Vorobyov. How to Estimate Software Projects Like a Pro: Setting up the Right Team and Structuring Communication. Достъпна на адрес: http://www.developer.com/mgmt/how-to-estimate-software-projects-like-a-pro-setting-up-the-right-team-and-structuring-communication.html, последно посетен на 06.02.2017 г.
 91. Steiner, I. (1972). Group process and productivity. New York: Academic Press. Така, както е цитиран от Susan A. Wheelan. Group Size, Group Development, and Group Productivity.
 92. Storr, J. A command philosophy for the information age: The continuing relevance of mission command, Defence Studies, 3:3, (2003). 119-129, Достъпна на адрес: http://dx.doi.org/10.1080/14702430308405081, последно посетен на 15.10.2016 г.
 93. Straus, S., A. Parker, J. Bruce, and J. Dembosky. The Group Matters. A Review of the Effects of Group Interaction on Processes and Outcomes in Analytic Teams. Rand working paper series. 2009. Достъпна на адрес: https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/working_papers/2009/RAND_WR580.sum.pdf. последно посетен на 29, 04.2017 г.
 94. Szczepański, M. Economic impact on the EU of sanctions over Ukraine conflict. European Parliamentary Research Service – EPRS. Достъпна на адрес: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2015/569020/EPRS_BRI(2015)569020_EN.pdf, последно посетен на 19.11.2016 г.
 95. S. Army Field Artillery Center,2003. Field Artillery Proponent Briefing 13; Career Management Field. Accessed January 23, 2005. Така, както е цитиран от: Kalisch B., Begeny S. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior.
 96. Vann, A. (1999). An Interim Study of Span of Control. Office of Inspector General. South Florida Water Management District. http://www.sfwmd.gov/org/ing/SpanCtrl.pdf. Така, както е цитиран от: Kalisch B., Begeny S. Improving Patient Care in Hospitals, Creating Team Behavior.
 97. Van Vliet, V. (2011). Five functions of management (Fayol). Retrieved [insert date] from ToolsHero: http://www.toolshero.com/management/five-functions-of-management/.
 98. Wheelan S. Group Size, Group Development, and Group Productivity. Small Group Research. Volume 40 Number 2. April 2009 247-262. Достъпна на адрес: http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.845.9148&rep=rep1&type=pdf. Последно посетен на 29.04.2017 г.
 99. Winder J. Organizational Evolution: Applying Genetic Principles to the Management of Extension Systems. Journal of Extension. August 2005. Volume 43. Number 4. Feature Articles. Достъпна на адрес: https://joe.org/joe/2005august/a1.php, последно посетен на 15.10.2016 г.
 100. Yaneer, Bar-Yam. Complexity of Military Conflict: Myltyscale Complex System Analisis of Litoral Warfare. (http://necsi.org/projects/yaneer/ SSG_NECSI_3_Litt.pdf), 01.04.2006.